کسب درآمد از اینترنت
آموزش ترفندهای هک رشد برای حفظ کاربران

آموزش ترفندهای هک رشد برای حفظ کاربران

درآمد باران : حفظ کاربر به این معناست که استفاده از محصول شما برای کاربر به یک امری عادی یا عادت روزانه تبدیل شود. به همین دلیل است که در این مرحله